Legitymacje nauczycielskie w pytaniach

 
Czym jest legitymacja służbowa nauczyciela

Legitymacja nauczycielska jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w placówce edukacyjnej.
Uprawnia m.in. do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji.

 

Czy nauczyciel ma obowiązek posiadania legitymacji?

Nie, nie ma obowiązku posiadania legitymacji. Wydaje się ją na wniosek nauczyciela.
Legitymację wydaje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel (art. 11a ust. 1 KN). 

 

Kto powinien zapłacić za wznowienie legitymacji służbowej nauczyciela?

Za wydanie legitymacji nauczycielskich, dyrektor placówki może pobierać opłatę od nauczycieli
w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przy jej wytworzeniu.
Zatem wydanie legitymacji może być uzależnione od opłacenia przez nauczyciela ww. opłaty.

 

Czy szkoła może pobrać wyższą opłatę

Nie, szkoła nie może zarabiać na produkcji legitymacji nauczycielskich.
Opłata nie może być wyższa od faktycznie poniesionych kosztów (art. 11 a ust. 1 K N)

 

Na jaki okres wydaje się legitymacje?

Legitymację wydaje się na czas określony, którego długość zależy od umowy zatrudnienia:

Wystawia się na okres

  • 3 lat - w przypadku nauczycieli mianowanych oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
    na czas nieokreślony, z tym że w 3. roku - licząc od roku jej wystawienia - legitymacja jest ważna do lutego,
  • na czas trwania stosunku pracy - w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
    na czas określony.

Po upływie ww. terminu nauczyciel może wystąpić o wydanie nowej legitymacji.
Dyrektor szkoły w takim przypadku zobowiązany jest do wystawienia nowej legitymacji (§2 i §3 rozporządzenia MEN z 29 września 2006 r.).

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) - art. 11a.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1393) - §2 i §3.

 

Sprawdź Ofertę

Powrót do kategorii: Legitymacje

 

Drukarnia AlleDruk.com

Poligrafia Małopolska


Infolinia: 
+48 18 547 40 50
+48 501 368 946

E-mail:

info@alledruk.com

www.alledruk.com